Školné, stravné a jiné platby

Poplatky, školné, stravné

ŠKOLNÉ

Podle zákona č. 561/2004 Sb., a vyhlášky č. 14/2005 Sb., jsou rodiče nebo jiní zákonní zástupci povinni platit za vzdělávání dítěte v mateřské škole měsíční úplatu (školné). Úplata je stanovena vždy na jeden školní rok, tj. od 1. září do 31. srpna. S výší úplaty jsou rodiče seznámeni nejpozději do 30. června předchozího školního roku.
Děti rok před nástupem do školy a děti s odkladem školní docházky mají vzdělávání bezúplatné.

Pro školní rok 2019/2020 je stanovena úplata za předškolní vzdělávání ve výši 450 Kč/měsíc.

STRAVNÉ

Stravné je úhrada za celodenní stravování dítěte v mateřské škole. Skládá se z přesnídávky (9 Kč), oběda (20 Kč) a odpolední svačiny (8 Kč), tj. 37 Kč denně. Dítě s odkladem školní docházky platí (dle normy podle 1. stupně ZŠ) za dopolední 9 Kč a odpolední svačinu 8 Kč a za oběd 21 Kč, tj. 38 Kč denně. Dětem, které odcházejí z MŠ po obědě a tuto skutečnost předem oznámí třídní učitelce, bude částka za odpolední svačinu ze stravného odečtena. Stravné se platí formou měsíčních zálohových plateb. Zálohy jsou vždy k 30. červnu individuálně vyúčtovány a případné přeplatky jsou plátci bezhotovostně vráceny.

Zálohová platba za stravné činí ve školním roce 2019/2020 - 740 Kč/měsíc (dítě s odkladem školní docházky 760 Kč/měsíc).

ZPŮSOB PLACENÍ

Úhrada školného i stravného je možná pouze bezhotovostním převodem na účet mateřské školy.
Částka se platí vždy měsíc předem a je třeba ji uhradit nejpozději do 20. dne v měsíci. První platba v srpnu na měsíc září a poslední platba v květnu na měsíc červen. Prázdninové úhrady se platí v hotovosti dle konkrétní informace v měsíci červnu a dle Směrnice MŠ o úhradě úplaty za předškolní vzdělávání.

Školné i stravné se hradí společně, tj. pro školní rok 2019/2020 částka 1190 Kč/měsíc.

Děti poslední rok před vstupem do ZŠ platí pouze stravné, tj. 740 Kč/měsíc.

Děti s odkladem školní docházky platí 760 Kč/měsíc.

Číslo účtu Mateřské školy - 19-2372050227/0100 (Komerční banka),
variabilní symbol Vám byl přidělen a do zprávy pro příjemce uvádějte, prosím, jméno a příjmení dítěte.

Ostatní platby

Kroužky, plavání, škola v přírodě, fond kultury

Číslo účtu pro platby - 115-7633730267/0100


 

Mateřská škola Kytička

logo mš

Gebauerova 1691
Pardubice
530 03 Pardubice

Statutární město Pardubice

Zřizovatel mateřské školy
Město Pardubice