Projekty školy

Projekt "Učím se říkat NE !"

Aktivity projektu realizujeme během celého školního roku v rámci plnění minimálního preventivního programu. Projekt je součástí ŠVP, důsledně dbáme na respektování věkových zvláštností dětí.

V rámci projektu dochází ke kombinaci poskytování informací z oblasti prevence sociálně patologických jevů s výcvikem sociálních dovedností a osobnostním růstem dítěte a preferování přístupu zaměřeného do oblasti zdravého životního stylu a aktivního sociálního učení. Důležitým prvkem prevence v této oblasti je vytvoření příznivého sociálního klimatu ve škole a upevnění spolupráce s rodinou.

Cíle projektu:

 • zvyšování odolnosti dětí vůči sociálně patologickým jevům;
 • učení dětí rozpoznat patologické jevy a nepodlehnout jim, pokud se s nimi setkají;
 • naplňování kompetence podpory zdraví a zdravého životního stylu;
 • navození atmosféry důvěry a vzájemného respektu mezi dětmi a zaměstnanci školy;
 • upevňování úzké spolupráce s rodinou.  

Etapy projektu:

 1. Chceme být zdraví !
   První blok má za cíl poskytnout dětem možnost uvědomit si, co je pro náš život dobré, co nám prospívá a co škodí. Děti během realizace této části projektu projdou všemi tématy, týkajícími se zdraví, znalosti o lidském těle a o sobě samých.
 2. Nechceme v životě zabloudit !
  Prostřednictvím druhého integrovaného bloku jsme si vzaly za cíl seznámit děti přiměřeným způsobem s návykovými látkami a s jejich negativním vlivem na lidské zdraví.
 3. Chceme poznat přátelství !
  Třetí blok projektu završuje celoroční snažení. Všechny aktivity, kterými děti průběžně projdou, se nyní zúročí a vyústí do poslední etapy, zaměřené na upevňování sebevědomí dětí, posilování schopnosti vyjádřit vlastní názor, a hlavně rozvíjet spolupráci mezi dětmi, vést je k toleranci a empatii.

 

Mateřská škola Kytička

foter_logo

Gebauerova 1691
Pardubice
530 03 Pardubice

Statutární město Pardubice

Zřizovatel mateřské školy